COMISIA PENTRU DETERMINAREA CALITĂŢII DE FOST CADRU MILITAR ACTIV, ÎNDEPĂRTAT ABUZIV DIN ARMATĂ ÎN PERIOADA 23 AUGUST 1944 – 31 DECEMBRIE 1961, DIN CONSIDERENTE POLITICE, RELIGIOASE, ETNICE SAU SOCIALE
 
Comisia pentru determinarea calităţii de fost cadru militar activ, îndepărtat abuziv din armată în perioada 23 august 1944 – 31 decembrie 1961, din considerente politice, religioase, etnice sau sociale este constituită şi funcţionează în baza:
 • Legii nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârii Guvernului nr. 1049/2012 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961;
 • Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M. 10/2012 privind aprobarea componenţei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Comisiei pentru determinarea calităţii de fost cadru militar activ, combatant în rândurile Armatei Regale Române, îndepărtat abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961, din considerente politice, religioase, etnice sau sociale, constituită la nivelul Ministerului Apărării Naţionale.
 
Componenţa organizaţională a Comisiei este următoarea:
 • : şeful Direcţiei calitatea vieţii personalului din Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului;
 • : câte un reprezentant permanent desemnat din cadrul Direcţiei generale management resurse umane, Direcţiei de prevenire şi investigare a corupţiei şi fraudelor, Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale, Direcţiei generale juridice, Direcţiei personal şi mobilizare din Statul Major al Apărării şi Arhivelor Militare Naţionale Române.
Secretariat: este asigurat de către Direcţia calitatea vieţii personalului.
            În cadrul Comisiei pot participa, cu statut de invitat permanent, câte un reprezentant al Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război şi al Uniunii Foştilor Ofiţeri Activi Oprimaţi Politic din România, cu rol consultativ şi fără drept de vot.
 
Activitatea Comisiei are ca scop determinarea calităţii de îndepărtat abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961 din considerente politice, religioase, etnice sau sociale a fostelor cadre militare active care au intrat în armata regală română sau în comandamentele şi unităţile de jandarmi şi grăniceri, până cel târziu la 30 decembrie 1947.
 
 
Şedinţele Comisiei se desfăşoară, de regulă, lunar, sau ori de câte ori este nevoie, astfel încât aceasta să se pronunţe, printr-o hotărâre motivată, asupra cererilor persoanelor interesate, în termen de cel mult 45 de zile de la data înregistrării cererii şi a dosarului la secretariatul comisiei.
Hotărârea Comisiei emisă pentru fiecare caz în parte se comunică de către Secretariat, în scris, persoanelor care au depus cereri pentru stabilirea calităţii de îndepărtat abuziv, direct sau prin centrele militare, după caz, în cel mult 15 zile de la adoptare.
 
Pentru determinarea calităţii de îndepărtat abuziv solicitantul trebuie să adreseze o cerere direct la sediul comisiei - str. Drumul Taberei nr. 7 - 9, sectorul 6, Bucureşti sau la centrul militar zonal, judeţean ori al sectoarelor municipiului Bucureşti, pe raza căruia locuieşte.
Cererea este însoţită de un dosar, cuprinzând, în funcţie de calitatea persoanei care depune cererea, următoarele acte:
 • act de identitate sau paşaport, emis de autorităţile române, aflat în termen de valabilitate, în copie;
 • adeverinţe, în original, sau copii certificate ale actelor care să ateste situaţia militară, eliberate de instituţiile deţinătoare de arhivă;
 • livret militar sau orice alte documente din care să rezulte situaţia militară, în copie autentificată conform legii;
 • extrasul ordinului de trecere în rezervă ori direct în retragere sau în cadrul disponibil;
 • extrasul actului pe baza căruia s-a fundamentat îndepărtarea abuzivă, în situaţia în care acesta există, în original sau în copie certificată de autoritatea emitentă ori autentificat conform legii;
 • declaraţie formulată pe propria răspundere, autentificată potrivit legii, din care să rezulte că nu s-a aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 3 alin. (3) din Legea nr. 226/2011;
 • acte din care să rezulte că nu au beneficiat de despăgubirile prevăzute de Legea nr. 433/1946 pentru crearea cadrului disponibil al armatei, pentru cei care au solicitat trecerea în cadrul disponibil al armatei, în original sau în copie certificată de autoritatea emitentă ori autentificate conform legii sau declaraţie formulată pe propria răspundere şi autentificată potrivit legii în situaţia constatării, de către instituţiile deţinătoare de arhivă, a inexistenţei actelor mai sus, caz în care solicitantul trebuie să depună la dosar dovada constatării inexistenţei actelor;
 • certificate de stare civilă, în copie autentificată conform legii, în situaţia în care şi-a schimbat numele.
Top