Direcția calitatea vieții personalului

Comisia pentru determinarea calității de fost cadru militar activ, îndepărtat abuziv din armată‚ în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961, in consiedrente politice, religioase, etnice sau sociale

 
Comisia pentru determinarea calității de fost cadru militar activ, îndepărtat abuziv din armată în perioada 23 august 1944 – 31 decembrie 1961, din considerente politice, religioase, etnice sau sociale este constituită și funcționează în baza:
 • Legii nr. 226/2011 privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârii Guvernului nr. 1049/2012 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 226/2011 privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961;
 • Ordinului ministrului apărării naționale nr. M. 10/2012 privind aprobarea componenței și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Comisiei pentru determinarea calității de fost cadru militar activ, combatant în rândurile Armatei Regale Române, îndepărtat abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961, din considerente politice, religioase, etnice sau sociale, constituită la nivelul Ministerului Apărării Naționale.
 
Componența organizațională a Comisiei este următoarea:
 • : șeful Direcției calitatea vieții personalului din Departamentul pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului;
 • : câte un reprezentant permanent desemnat din cadrul Direcției generale management resurse umane, Direcției de prevenire și investigare a corupției și fraudelor, Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Apărării Naționale, Direcției generale juridice, Direcției personal și mobilizare din Statul Major al Apărării și Arhivelor Militare Naționale Române.
Secretariat: este asigurat de către Direcția calitatea vieții personalului.
            În cadrul Comisiei pot participa, cu statut de invitat permanent, câte un reprezentant al Asociației Naționale a Veteranilor de Război și al Uniunii Foștilor Ofițeri Activi Oprimați Politic din România, cu rol consultativ și fără drept de vot.
 
Activitatea Comisiei are ca scop determinarea calității de îndepărtat abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961 din considerente politice, religioase, etnice sau sociale a fostelor cadre militare active care au intrat în armata regală română sau în comandamentele și unitățile de jandarmi și grăniceri, până cel târziu la 30 decembrie 1947.
 
 
Ședințele Comisiei se desfășoară, de regulă, lunar, sau ori de câte ori este nevoie, astfel încât aceasta să se pronunțe, printr-o hotărâre motivată, asupra cererilor persoanelor interesate, în termen de cel mult 45 de zile de la data înregistrării cererii și a dosarului la secretariatul comisiei.
Hotărârea Comisiei emisă pentru fiecare caz în parte se comunică de către Secretariat, în scris, persoanelor care au depus cereri pentru stabilirea calității de îndepărtat abuziv, direct sau prin centrele militare, după caz, în cel mult 15 zile de la adoptare.
 
Pentru determinarea calității de îndepărtat abuziv solicitantul trebuie să adreseze o cerere direct la sediul comisiei - str. Drumul Taberei nr. 7 - 9, sectorul 6, București sau la centrul militar zonal, județean ori al sectoarelor municipiului București, pe raza căruia locuiește.
Cererea este însoțită de un dosar, cuprinzând, în funcție de calitatea persoanei care depune cererea, următoarele acte:
 • act de identitate sau pașaport, emis de autoritățile române, aflat în termen de valabilitate, în copie;
 • adeverințe, în original, sau copii certificate ale actelor care să ateste situația militară, eliberate de instituțiile deținătoare de arhivă;
 • livret militar sau orice alte documente din care să rezulte situația militară, în copie autentificată conform legii;
 • extrasul ordinului de trecere în rezervă ori direct în retragere sau în cadrul disponibil;
 • extrasul actului pe baza căruia s-a fundamentat îndepărtarea abuzivă, în situația în care acesta există, în original sau în copie certificată de autoritatea emitentă ori autentificat conform legii;
 • declarație formulată pe propria răspundere, autentificată potrivit legii, din care să rezulte că nu s-a aflat în una dintre situațiile prevăzute la art. 3 alin. (3) din Legea nr. 226/2011;
 • acte din care să rezulte că nu au beneficiat de despăgubirile prevăzute de Legea nr. 433/1946 pentru crearea cadrului disponibil al armatei, pentru cei care au solicitat trecerea în cadrul disponibil al armatei, în original sau în copie certificată de autoritatea emitentă ori autentificate conform legii sau declarație formulată pe propria răspundere și autentificată potrivit legii în situația constatării, de către instituțiile deținătoare de arhivă, a inexistenței actelor mai sus, caz în care solicitantul trebuie să depună la dosar dovada constatării inexistenței actelor;
 • certificate de stare civilă, în copie autentificată conform legii, în situația în care și-a schimbat numele.