Direcția calitatea vieții personalului

Legislație Calitatea vieții personalului

 

 • Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 257/2007 privind hrănirea, echiparea, asigurarea medicală, precum şi cu tehnică, produse şi materiale de resort a personalului din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă;
 • Legea nr.  29/2000 privind sistemul național de decorații al României, republicată,  cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 517/2003 privind conferirea decorațiilor de război;
 • Legea nr. 573/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofițeri, funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri, și preoți militari, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 574/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiștri militari, subofițeri și pentru funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.  226/2011 privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariații care lucrează în condiții deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase;
 • Legea privind dialogul social nr. 367/2022republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în munca, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.  24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și securitate națională și ale persoanelor private de libertate, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța Guvernului nr. 51/1994 privind drepturile de echipament și materiale de resortul echipamentului, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naționala, ordine publică și siguranța naționala, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/ 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 •  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 106/2011 pentru aprobarea Ghidului carierei militare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr837/1995, cu privire la criteriile de salarizare în valută și celelalte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1867/2005 privind stabilirea cuantumului și condițiilor de acordare a compensației lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naționale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 501/1994 privind aprobarea normelor de hrană pe plafoane calorice, categoriile de personal pentru care se acordă şi instituţiile publice din ,,Sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională” în care se aplică acestea, cu modificările si completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1049/2012 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 226/2011 privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1.474/2009 pentru aprobarea normelor de hrană şi a normelor de înzestrare cu tehnică şi materiale necesare hrănirii, ce se aplică în instituţiile publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă;
 • Hotărârea Guvernului nr. 809/1994 privind aprobarea normelor de echipare în timp de pace, a personalului din instituţiile publice aparţinând sectorului de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 270/1999 privind stabilirea condiţiilor de acordare a asistenţei medicale - medicamentelor, concediilor medicale şi scutirilor medicale cadrelor militare în activitate cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 442/1992 privind concediul de odihnă al ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor în activitate din forțele armate, cu modificările și completările ulterioare ;
 • Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariatilor din administratia publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitatile bugetare, cu modificările și completările ulterioare, republicată;
 • Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 518/1995, privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor  Legii securității şi sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.97/2014 pentru aprobarea Regulamentului serviciului interior, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 17/2012 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară aplicabil personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 38/2016 pentru aprobarea R.G.-1, Regulamentul de ordine interioară în unitate;
 • Ordinul ministrului apărării naționale nr. 69/2015 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și funcționarea sistemului de ierarhizare și selecție în vederea evoluției în carieră a cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 122/2014 privind aprobarea Metodologiei întocmirii aprecierilor de serviciu pentru cadrele militare din structurile Ministerului Apărării Naționale, pe timp de pace, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 68/2015 pentru aprobarea Normelor privind ocuparea prin concurs ori examen a unui post vacant sau temporar vacant de personal civil contractual în Ministerul Apărării Naționale, precum și a Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului civil contractual în grade ori trepte profesionale imediat superioare sau într-o funcție cu un nivel de studii superior în Ministerul Apărării Naționale;
 • Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 109/2008 privind completarea și actualizarea anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 485/2005 privind echivalarea funcțiilor militare din Ministerul Apărării Naționale cu funcții civile;
 • Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 132/2012 privind acordarea gradelor și înaintarea în gradul următor, pe timp de pace, a cadrelor militare în rezervă și în retragere, avansarea în grad a veteranilor de război, precum și înaintarea în gradul următor a fostelor cadre militare active îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 76/2012 privind instituirea legitimației pentru cadrele militare în rezervă sau în retragere provenite din Ministerul Apărării Naționale;
 • Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M24/2016  pentru aprobarea Metodologiei de întocmire a dosarului de pensionare cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului apărării naționale nrM. 83/2009 pentru aprobarea Metodologiei și competențelor privind eliberarea documentelor de echivalare a funcțiilor militare cu funcții civile;
 • Ordinul ministrului apărării naționale nr101/2011 pentru aprobarea Criteriilor și metodologiei privind selecția personalului în vederea participării la misiuni și operații în afara teritoriului statului român, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului apărării naționale nrM.39/ 2010 privind aprobarea Instrucțiunilor de aplicare în Ministerul Apărării Naționale a prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților voluntari, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului apărării naționale nrM. 102/2012 privind sistemul de distincții militare din Ministerul Apărării Naționale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului apărării naționale nr.  M. 120/2015 pentru folosirea căminelor militare, cabanelor militare, sanatoriilor și a altor facilități recreative și sportive aflate în patrimoniul Ministerului Apărării Naționale, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului apărării naționale nrM. 87/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a comisiilor pentru probleme sociale ale personalului din Ministerul Apărării Naționale, cu modificările ulterioare;
 • Ordinul ministrului apărării naționale nrM. 101/2012 privind organizarea și desfășurarea în cadrul Ministerului Apărării Naționale a activităților de soluționare a petițiilor și de primire în audiență, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului apărării naționale nrM. 63/2012 privind numirea reprezentanților Ministerului Apărării Naționale în comisia de dialog social organizată la nivelul acestui minister, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului apărării naționale nrM. 10/2012 privind aprobarea componenței și  Regulamentului de organizare și funcționare ale Comisiei pentru determinarea calității de fost cadru militar activ, combatant în rândurile Armatei Regale Române, îndepărtat abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961, din considerente politice, religioase, etnice sau sociale, constituită la nivelul Ministerului Apărării Naționale;
 • Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 128/2008 al ministrului apărării pentru aprobarea Instrucţiunilor privind folosirea de către personalul armatei şi alţi beneficiari a fondului construit al Ministerului Apărării, destinat cazării, refacerii capacităţii de muncă şi activităţilor recreative şi sportive, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului apărării naţionale nrM. 117/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi administrarea cimitirelor militare;
 • Ordinul ministrului apărării naţionale nrM. 45 / 2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de domenii şi infrastructuri;
 • Ordinul ministrului apărării naţionale nrM. 84/2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind repartizarea, închirierea şi folosirea locuinţelor de serviciu şi a locuinţelor de intervenţie din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului apărării naţionale nrM. 27/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind descrierea, compunerea și portul, pe timp de pace, al uniformelor militare ale personalului din Ministerul Apărării Naționale;
 • Ordinul ministrului apărării naţionale nrM. 6/2010 pentru aprobarea Regulamentului de garnizoană;
 • Ordinul ministrului apărării naţionale nrM. 87/2021 pentru aprobarea Normelor de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării Naţionale;
 • Ordinul ministrului apărării naţionale nrM. 191/2019 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și desfășurarea activității de securitate și sănătate în muncă în Ministerul Apărării Naționale;
 • Dispoziția secretarului de stat pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului nr.DRP 2/2020 pentru aprobarea Regulamentul privind funcționarea Comisiei de dialog social adin M.Ap.N afost transmisă structurilor interesate.